ჩვენ გთავაზობთ

ჩვენ გთავაზობთ მაღალი ხარისხის აუდიტორულ, საგადასახადო კონსალტინგის, ბუღალტრული აღრიცხვის და სხვა სახის ბიზნეს-საკოსნულტაციო მომსახურებას. ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგ სერვისებს:

 

  • გასული პერიოდების საინიციატივო საგადასახადო აუდიტი 
  • გასული პერიოდების ალტერნატიული აუდიტი (B კატეგორია)
  • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
  • მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო დეკლარაციებისა და ფინანსური ანგარიშგების მონიტორინგი
  • კონსალტინგი საგადასახადო კანონმდებლობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებზე
  • საგადასახადო დავის წარმოების პროცესში გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვა
  • საგადასახადო შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვა
  • უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება
  • ბიზნესის შეფასება
  • ტრეინინგები საგადასახადო კანონმდებლობაში და აუდიტში

 

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ გვერდზე - მომსახურება.