ბლოგი

IAASB-ს ინიციატივა

IAASB-ს ინიციატივა

რა სხვაობაა აუდიტორის როლთან მიმართებაში საზოგადოებაში დამკვიდრებულ აზრსა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის დროს აუდიტორის რეალურ პასუხისმგებლობას შორის?